About Chira Academy
& Our Services

 

ก่อนจะเป็น Chira Academy


บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด (ASIA PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า APC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 โดย ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมเวลากว่า 16 ปีจนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงในระดับสากล

 

จากประสบการณ์ทำงานในวงราชการกว่า 10 ปี ร่วมกับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้จัดการ ผู้บริหาร นักวิชาการ และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานแขนงต่าง ๆ ประกอบกับแนวคิดที่จะเผยแพร่และขยายงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศให้เข้าถึงสังคมในทุก ๆ ระดับ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ จึงได้จัดตั้งบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริการให้คำแนะนำปรึกษา พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร

บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับชาติและระดับองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

เนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในทุก ๆ สาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เราจึงมุ่งเน้นงานบริการให้คำแนะนำปรึกษาในทุก ๆ สาขาของการบริหารจัดการ อาทิ เช่น การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำโครงการและพัฒนาธุรกิจ การออกแบบและจัดทำโครงสร้างองค์กรและระบบงาน การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจ การค้นคว้าทางด้านการตลาดและการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และการบริหารจัดการทั่วไป

นอกจากนี้เรายังได้ขยายงานไปในอีกหลาย ๆ แขนงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ด้วยโครงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและเคือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Chira Academy

 

ความเป็นมา

          ด้วยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ผู้นำของ บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานด้วยการสร้างเครือข่าย (Networking) ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มนักวิชาการและนักธุรกิจสมัยใหม่ในแขนงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกฝ่ายพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานคุณภาพให้แก่สังคม ในด้านการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการ สร้างความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร อันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาองค์กรไปได้อย่างยั่งยืน จึงได้ตั้งชื่อกลุ่มของการทำงานในครั้งนี้ว่า “Chira Academy”

วิสัยทัศน์

          เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่ทำงานด้านพัฒนาองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการวางรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลก”

 

รูปแบบการบริการ

1. ออกแบบหลักสูตร และจัดฝึกอบรม (Designing Courses, In-House Training & Coaching)
2. จัดสัมมนา (Seminar) และทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (Advisory)                                                                              รวมทั้งให้บริหารจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
4. การทำวิจัยเชิงลึก (Research)
5. การวิจัย และวิเคราะห์ตลาด (Market Research & Survey)
6. วิทยากร / อาจารย์พิเศษแก่หน่วยงานต่าง ๆ
7. บริหารจัดการคุณภาพงานสอน 
    เช่น การออกแบบหลักสูตรและบริหารงานสอนหลักสูตรปริญญาโทสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
8. ผลิต “สื่อ” เชิงวิชาการ อาทิ
    • รายการโทรทัศน์
    • ผลิตสารคดี
    • รายการวิทยุ
    • คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
    • พ๊อคเก็ต บุ๊คส์


CHIRA ACADEMY กับวิธีการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

          CHIRA ACADEMY ยึดหลักสำคัญในการทำงานที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและคัดสรรทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุดเข้าไปทำงานในแต่ละโครงการจึงเป็นหัวใจสำคัญของเรา รวมทั้งการติดตาม วัดผลและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) ให้แก่ลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


CHIRA ACADEMY กับเครือข่ายระหว่างประเทศ

 • มหาวิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 • IHR Asia (ประเทศออสเตรเลีย)

 • Orient Pacific Century (OPC) และ Dr. Paul Temporal ประธานบริษัท Branding Asia จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Branding)

 • Prof. Dr. Jarmo Lehtinen ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัมพันธภาพของลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM  จากประเทศฟินแลนด์

 

CHIRA ACADEMY กับงานผลิต “สื่อ” สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา “คน”
“เราผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สาธารณชน”

 1.  รายการ “สู่..ประเทศไทย 4.0” (2538-ปัจจุบัน)
   ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TGN Global Networks ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 21.15 - 21.40 น.  
                 พัฒนาจาก รายการสู่ประชาคมอาเซียน - สู่ศตวรรษใหม่ (ที่ออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่ปี 2536)

 2. รายการ คิดเป็น..ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” (2540-ปัจจุบัน)
  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TGN Global Networks  ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 21.15 – 21.40 น.        
  ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

 3. รายการสู่ศตวรรษ “วิเคราะห์” (2543-2547)
  ออกอากาศทาง UBC7 ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4ของเดือน เวลา 13.00–13.50น.

 4. รายการมองไทย-มองเทศ (Local – Global) (2546)
  ออกอากาศทาง UBC7 ทุกวัน เวลา 23.00 – 23.30น. 

 • รายการวิทยุ (Radio Program)

 1. ร่วมจัดรายการวิทยุ "Human Talk"  (2549-ปัจจุบัน) ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz

 2. รายการวิทยุ "Business line and life" (2553 - ปัจจุบัน) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.  ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz

 3. รายการวิทยุ “Knowledge to People” (2548-2549) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz

 4. รายการวิทยุ “สู้ต่อไป” (2543-2548)ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 – 20.30น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz

สิ่งพิมพ์
Ch
ira Academy Publishing

 1. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม” (The Ethical Power) (จากแนวคิดของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับ จีระ หงส์ลดารมภ์)

 2. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ "8K's+5K's.. ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน (จีระ หงส์ลดารมภ์)
 3. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ “ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้” เวอร์ชั่น 1(พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – จีระ หงส์ลดารมภ์)

 4. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ “2 พลังความคิดชีวิตและงาน” “ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้” เวอร์ชั่น 2                                                             (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ – จีระ หงส์ลดารมภ์) 

 5. คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริง” ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกวันเสาร์หน้า 5

 6. คอลัมน์ "เรียนรู้จากกีฬา" ทางหนังสือพิมพ์สยามกีฬา

 7. คอลัมน์ประจำที่หนังสือ Recruit Update

Upward Curve
Women Voting
Live Show Recording
Consulting -  Business Matching Programs and Research

 

บริการงานด้านที่ปรึกษาด้าน HR และการพัฒนาองค์กร - งานจับคู่พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ Business Matchng ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม

Leadership & Management Development/Coaching Program & Study Tour

 

บริการงานด้านการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาภาวะผู้นำรวมทั้งทักษะการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ทั้งในรูปแบบของห้องเรียน (Classroom Learning) และการโค้ช (Coaching) ทั้งโค้ชกลุ่ม และโค้ชส่วนบุคคล 

 

TV - Videos - Scoops Production & Broadcasting

 

บริการผลิตและเผยแพร่รายการ / สารคดีสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมขององค์การเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชน

ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ วิทยุ และบทความ เพื่อการพัฒนา "คนคุณภาพ" ของสังคม

 
ตัวอย่างผลงานการผลิตและออกอากาศสารคดีพิเศษ และหลักสูตรยอดเยี่ยม 
สารคดีสั้นพิเศษ (English Subtitle)
ชุด จากห้องเรียน..สู่..นักปฏิบัติยุค 4.0

      (จำนวน 15 ตอน)

        ออกอากาศผ่านทางรายการ.คิดเป็น ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

สถานีโทรทัศน์ TGN (Thai Global Network)

ปี 2561 - 2562

       สนับสนุนโดย.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือ UTK

>>Go to the Playlist...

สารคดีสั้นพิเศษ (English Subtitle)
ชุด กรณีศึกษาการพัฒนา
     การท่องเที่ยว
     ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

        (จำนวน 26 ตอน)

        ออกอากาศผ่านทางรายการ คิดเป็น ก้าวเป็นกับ ดร.จีระสถานีโทรทัศน์ TGN (Thai Global Network)

ปี 2561 - 2562

        สนับสนุนโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>>Go to the Playlist...

VTR: หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0 

 

หลักสูตรการเรียนรู้ 4 - 9 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในองค์กร/ชุมชนของท่านให้เข้าใจศาสตร์พระราชาอย่างลึกซึ้ง และกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยการศึกษาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะดอยตุงโมเดล เพื่อการนำสู่การปฏิบัติและสร้างผลงานที่ทรงคุณค่าได้อย่างถูกทาง วางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงในยุคที่โลกป่วน หรือยุค 4.0 นี้ 

>>Learn more