Chira Way

 

         การพัฒนา “บุคลากร” “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “ทุนมนุษย์” ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในวันนี้ หลายหน่วยงานหลายองค์กรต่างหาวิธีการที่เร่งพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ที่พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพทางการแข่งขัน   ที่สูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

         เพื่อตอบโจทย์กระแสความต้องการของสังคม ผนวกกับด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทำงานเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์มากว่า 40 ปี ศ.ดร.จีระ              หงส์ลดารมภ์จึงได้ตกผลึกกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ที่เรียกว่า “Chira Way” ซึ่งประกอบด้วยหลาย ๆ ทฤษฎีที่ง่ายต่อความเข้าใจ เปลี่ยนจากเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย อาทิ ทฤษฎี 4 L, 2R, 2i, 3V  และอื่น ๆ

    

         ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เจ้าของแนวคิด "Chira Way" ซึ่งมีปรัชญาและความเชื่อว่า "ทรัพยากรมนุษย์          คือ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของสังคม / ขององค์การ" ได้เผยแพร่เป็นวิถีแห่งการพัฒนาคุณภาพของ "ทรัพยากรมนุษย์" (Human Resources) หรือ          "ทุนมนุษย์" (Human Capital) ที่ให้ความสำคัญทั้งภาพใหญ่ (Macro) ระดับสังคม/ประเทศ/โลก มาสู่ภาพเล็ก (Micro) ในระดับองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

          แนวคิด Chira Way ตั้งต้นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR Architechture วิเคราะห์เชื่อมโยงมาสู่แนวคิด 8K's+5K's (ใหม่)    ที่เป็นทุนที่สำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในยุคโลกไร้พรมแดน

 

          เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างได้ผล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรียกว่าเป็น "การปลูก" โดยได้นำเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  "ทฤษฎี 2i" คือ การปลุกพลังของการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างจินตนาการ "ทฤษฎี 2 R's" ที่ช่วยให้ทุกคนมองโจทย์ของการเรียนรู้และการทำงานจากความเป็นจริง (Reality) และตรงประเด็น (Relavance) "ทฤษฎี 4L's" ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรม  และสังคมแห่งการเรียนรู้  "ทฤษฎี 3 V's" ที่ช่วยให้การเรียนรู้นำไปสู่การลงมือทำ สร้างมูลค่าใหม่ และนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ทฤษฎี      ที่ช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปสู่การปรับใช้ที่ได้ผลจริง 

 

           Chira Way ให้ความสำคัญกับวิธีการและบรรยากาศของการเรียนรู้และอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนา โดยเฉพาะการจัดที่นั่งแบบโต๊ะกลม    การใช้แจกันดอกไม้สดเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่น มีมุมกาแฟ มีห้องสมุดเคลื่อนที่ มีการอ่านหนังสือดี ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ปรับใช้เพื่อการพัฒนาและนำแบ่งปันแบบที่เรียกว่า “Learn – Share and Care” การใช้ Blog เป็นคลังเก็บความรู้และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่สาธารณะ รวมทั้ง การร่วมคิดและสิ่งที่สำคัญ             คือ การสร้างโอกาสจากทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อปลุกพลังในการขับเคลื่อนผลงานที่มีคุณค่า และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร

 

           ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนรู้หรือการพัฒนาเท่านั้น หากแต่ Chira Way ยังได้ให้ความสำคัญและมีเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์        อย่างมีประสิทธิภาพด้วย หรือที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรียกว่า "การเก็บเกี่ยว" ทั้ง "ทฤษฎี 3 วงกลม" และ "ทฤษฎี HRDS" ต่างเป็นเครื่องมือและแนวทาง     ในการบริหารและสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์ใช้ศักยภาพที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่ได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ    และต่างประเทศมายาวนาน และยังสามารถนำมาปรับใช้ได้กับผู้คนในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร รวมไปจนถึงสังคมทั้งสังคมไทยและในระดับสากล

สไลด์28
สไลด์31
สไลด์29
สไลด์24
สไลด์25
สไลด์39
สไลด์40
สไลด์41
สไลด์44
1/3
10268576_998201566871966_693709025834470
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ประธาน

Chira Academy

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์ เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา    ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ จากนั้นได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์                   ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรียประเทศนิวซีแลนด์

 

จากนั้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ สาขานโยบายรัฐ และสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทแล้วด้วย (ทุนโคลัมโบและทุนร็อกกี้เฟลเลอร์) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์           เป็นอธิการบดี และต่อมาได้รับทุนร๊อคกี้เฟลเลอร์ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กลับมาเป็น  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ด้วยปรัชญาและความเชื่อเรื่องทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ  ทำให้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์    มีโอกาสได้เป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์นิคม จันทรวิฑูรย์ และศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย และกลุ่มนักวิชาการอีกหลายท่านร่วมเป็นแกนนำสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่  จากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยนั้น

ด้วยผลงานเป็นที่ยอมรับ แม้ในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ยังได้รับเลือกให้รับตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี ผ่านพ้นอุปสรรคมากมายในที่สุดก็จัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สำเร็จ และ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์คนแรกและอยู่ในวาระต่อเนื่อง รวม 4 สมัยเป็นเวลากว่า 18 ปี จนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยเฉพาะในวงการวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หลังหมดวาระการเป็นผู้อำนวยการที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังคงมีความมุ่งมั่นทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำงานในระดับประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” ขึ้น และดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนา Chira Academy เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในมิติต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และ "สื่อ" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและสังคมด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในนามของเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคมในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทางการทูตภาคประชาชน และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้คนไทยและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

นอกจากได้รับยกย่องให้เป็นกูรูในด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ในสังคมและเวทีระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยอมรับและคัดเลือกจากตัวแทนประเทศสมาชิกเอเปก 21 ประเทศ      ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปก ในช่วงปี ค.ศ. 2002 - 2004

และด้วยวิสัยทัศน์ แนวคิด และปรัชญาการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ     ในกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ

 • ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

 • กรรมการค่าจ้าง

 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม

 • คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ สมัย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

 • รองประธานกรรมาธิกาสภาร่วม เรื่องประกันสังคม

 • คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย

 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน

 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากำลังคน

 • รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ

 • ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP

 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • อนุกรรมการร่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปก 

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • กรรมการประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ประธานโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • ประธานที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาตำรวจและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     

 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อธุรกิจแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

 • อุปนายกสมาคม คนที่1 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นต้น

จากผลงานและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ในวันนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นหนึ่งในร้อยคนที่ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นประจำปี 2550

“บุคคลต้นแบบ..ไม่ทอดทิ้งประชาชน” และได้บันทึกไว้ในวารสารบันทึกธรรมศาสตร์ ปี 2554

ตัวอย่างรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 • ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยการทัพอากาศในฐานะที่ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่วิทยาลัยการทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง

 • รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยการทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 • รางวัลวิจัยดีเด่นของ Agricultural Economies Association ,United State ร่วมกับธนาคารโลก

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Schiller International University

 • ล่าสุดได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกย่องให้เป็น

 • Thailand Top 100 HR

 • ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย Wisconsin