Chira Way

 

         การพัฒนา “บุคลากร” “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “ทุนมนุษย์” ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในวันนี้ หลายหน่วยงานหลายองค์กรต่างหาวิธีการที่เร่งพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ที่พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพทางการแข่งขัน   ที่สูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

         เพื่อตอบโจทย์กระแสความต้องการของสังคม ผนวกกับด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทำงานเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์มากว่า 40 ปี ศ.ดร.จีระ              หงส์ลดารมภ์จึงได้ตกผลึกกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ที่เรียกว่า “Chira Way” ซึ่งประกอบด้วยหลาย ๆ ทฤษฎีที่ง่ายต่อความเข้าใจ เปลี่ยนจากเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย อาทิ ทฤษฎี 4 L, 2R, 2i, 3V  และอื่น ๆ

    

         ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เจ้าของแนวคิด "Chira Way" ซึ่งมีปรัชญาและความเชื่อว่า "ทรัพยากรมนุษย์          คือ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของสังคม / ขององค์การ" ได้เผยแพร่เป็นวิถีแห่งการพัฒนาคุณภาพของ "ทรัพยากรมนุษย์" (Human Resources) หรือ          "ทุนมนุษย์" (Human Capital) ที่ให้ความสำคัญทั้งภาพใหญ่ (Macro) ระดับสังคม/ประเทศ/โลก มาสู่ภาพเล็ก (Micro) ในระดับองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

          แนวคิด Chira Way ตั้งต้นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR Architechture วิเคราะห์เชื่อมโยงมาสู่แนวคิด 8K's+5K's (ใหม่)    ที่เป็นทุนที่สำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในยุคโลกไร้พรมแดน

 

          เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างได้ผล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรียกว่าเป็น "การปลูก" โดยได้นำเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  "ทฤษฎี 2i" คือ การปลุกพลังของการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างจินตนาการ "ทฤษฎี 2 R's" ที่ช่วยให้ทุกคนมองโจทย์ของการเรียนรู้และการทำงานจากความเป็นจริง (Reality) และตรงประเด็น (Relavance) "ทฤษฎี 4L's" ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรม  และสังคมแห่งการเรียนรู้  "ทฤษฎี 3 V's" ที่ช่วยให้การเรียนรู้นำไปสู่การลงมือทำ สร้างมูลค่าใหม่ และนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ทฤษฎี      ที่ช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปสู่การปรับใช้ที่ได้ผลจริง 

 

           Chira Way ให้ความสำคัญกับวิธีการและบรรยากาศของการเรียนรู้และอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนา โดยเฉพาะการจัดที่นั่งแบบโต๊ะกลม    การใช้แจกันดอกไม้สดเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่น มีมุมกาแฟ มีห้องสมุดเคลื่อนที่ มีการอ่านหนังสือดี ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ปรับใช้เพื่อการพัฒนาและนำแบ่งปันแบบที่เรียกว่า “Learn – Share and Care” การใช้ Blog เป็นคลังเก็บความรู้และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่สาธารณะ รวมทั้ง การร่วมคิดและสิ่งที่สำคัญ             คือ การสร้างโอกาสจากทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อปลุกพลังในการขับเคลื่อนผลงานที่มีคุณค่า และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร

 

           ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนรู้หรือการพัฒนาเท่านั้น หากแต่ Chira Way ยังได้ให้ความสำคัญและมีเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์        อย่างมีประสิทธิภาพด้วย หรือที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรียกว่า "การเก็บเกี่ยว" ทั้ง "ทฤษฎี 3 วงกลม" และ "ทฤษฎี HRDS" ต่างเป็นเครื่องมือและแนวทาง     ในการบริหารและสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์ใช้ศักยภาพที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่ได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ    และต่างประเทศมายาวนาน และยังสามารถนำมาปรับใช้ได้กับผู้คนในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร รวมไปจนถึงสังคมทั้งสังคมไทยและในระดับสากล

สไลด์28
press to zoom
สไลด์31
press to zoom
สไลด์29
press to zoom
สไลด์24
press to zoom
สไลด์25
press to zoom
สไลด์39
press to zoom
สไลด์40
press to zoom
สไลด์41
press to zoom
สไลด์44
press to zoom
1/3
10268576_998201566871966_693709025834470
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ประธาน

Chira Academy

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์ เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา    ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ จากนั้นได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์                   ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรียประเทศนิวซีแลนด์

 

จากนั้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ สาขานโยบายรัฐ และสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทแล้วด้วย (ทุนโคลัมโบและทุนร็อกกี้เฟลเลอร์) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์           เป็นอธิการบดี และต่อมาได้รับทุนร๊อคกี้เฟลเลอร์ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กลับมาเป็น  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ด้วยปรัชญาและความเชื่อเรื่องทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ  ทำให้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์    มีโอกาสได้เป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์นิคม จันทรวิฑูรย์ และศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย และกลุ่มนักวิชาการอีกหลายท่านร่วมเป็นแกนนำสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่  จากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยนั้น

ด้วยผลงานเป็นที่ยอมรับ แม้ในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ยังได้รับเลือกให้รับตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี ผ่านพ้นอุปสรรคมากมายในที่สุดก็จัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สำเร็จ และ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์คนแรกและอยู่ในวาระต่อเนื่อง รวม 4 สมัยเป็นเวลากว่า 18 ปี จนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยเฉพาะในวงการวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หลังหมดวาระการเป็นผู้อำนวยการที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังคงมีความมุ่งมั่นทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำงานในระดับประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” ขึ้น และดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนา Chira Academy เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในมิติต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และ "สื่อ" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและสังคมด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในนามของเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคมในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทางการทูตภาคประชาชน และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้คนไทยและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

นอกจากได้รับยกย่องให้เป็นกูรูในด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ในสังคมและเวทีระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยอมรับและคัดเลือกจากตัวแทนประเทศสมาชิกเอเปก 21 ประเทศ      ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปก ในช่วงปี ค.ศ. 2002 - 2004

และด้วยวิสัยทัศน์ แนวคิด และปรัชญาการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ     ในกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ

 • ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

 • กรรมการค่าจ้าง

 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม

 • คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ สมัย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

 • รองประธานกรรมาธิกาสภาร่วม เรื่องประกันสังคม

 • คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย

 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน

 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากำลังคน

 • รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ

 • ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP

 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • อนุกรรมการร่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปก 

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • กรรมการประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ประธานโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • ประธานที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาตำรวจและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     

 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อธุรกิจแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

 • อุปนายกสมาคม คนที่1 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นต้น

จากผลงานและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ในวันนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นหนึ่งในร้อยคนที่ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นประจำปี 2550

“บุคคลต้นแบบ..ไม่ทอดทิ้งประชาชน” และได้บันทึกไว้ในวารสารบันทึกธรรมศาสตร์ ปี 2554

ตัวอย่างรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 • ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยการทัพอากาศในฐานะที่ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่วิทยาลัยการทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง

 • รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยการทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 • รางวัลวิจัยดีเด่นของ Agricultural Economies Association ,United State ร่วมกับธนาคารโลก

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Schiller International University

 • ล่าสุดได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกย่องให้เป็น

 • Thailand Top 100 HR

 • ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย Wisconsin